BMW 316i E36 Year 93-99 ระบบหัวฉีด Autronic

 

 งานติดตั้งระบบแก๊ส
BMW 318i E36 Year 92-99
ระบบหัวฉีด Autronic

ทดสอบอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง

เมื่อกด Play แล้วให้กด Pause (หยุดชั่วคราว)
รอโหลดเสร็จสักครู่ เพื่อคุณภาพวีดีโอที่ต่อเนื่อง

สรุปภาคการคำนวณ

ระยะทางที่ใช้ในการทดสอบ = 111.7

จำนวนเชื้อเพลิงที่ใช้ไป       = 7.7 ลิตร

อัตราสิ้นเปลืองแก๊สคิดเป็น หน่วย บาท / กิโลเมตร
74 บาท / 111.7 กิโลเมตร = 0.66 บาท/กิโลเมตร


อัตราสิ้นเปลืองแก๊สคิดเป็น หน่วย กิโลเมตร / ลิตร
111.7 กิโลเมตร/ 7.7 ลิตร = 14.50 กิโลเมตร / ลิตร

หมายเหตุ
ในการทดสอบครั้งนี้ ทดสอบบนเส้นทางด่วนบูรพาวิถี
การทดสอบได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรแรกเป็น
การทดสอบ หาอัตราเร่งและอัตราเร็วสูงสุด

ส่วนที่สอง ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นการ
ทดสอบ หาอัตราสิ้นเปลือง โดยการทดสอบที่อัตราเร็ว
คงที่ 90 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ตลอดการเดินทาง โดย
เราจะได้ อัตราสิ้นเปลืองที่ดีสุด ในการใช้งานเนื่องจาก
เส้นทางด่วนบรูพาวิถี มีสภาพการจราจร
ที่เอื้อต่อการทดสอบที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด

ถ่ายทำใน เดือนตุลาคม 2550 ซึ่งอัตรา สิ้นเปลือง
หน่วย บาทต่อกิโลเมตร ในอนาคตอาจจะมีราคา
ไม่เท่ากันแต่อัตราสิ้นเปลือง หน่วย กิโลเมตร
ต่อลิตร นี้สามารถนำไว้ใช้อ้างอิงได้ในอนาคตครับ


สอบถามข้อมูลการติดแก๊สได้ที่ (สายด่วน 24 ชม.) 085-347 2138 ,086-337 8045 ,086-337 4381-2

กลับสู่เมนู BMW

คลิกดูแผนที่มายัง PTC GAS