Benz S280 w140 Year 94-99 ระบบหัวฉีด

งานติดตั้งระบบแก๊ส ทดสอบอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลือง

 
เมื่อกด Play แล้วให้กด Pause (หยุดชั่วคราว) รอโหลดเสร็จสักครู่ เพื่อคุณภาพวีดีโอที่ต่อเนื่อง

สรุปภาคการคำนวณ

ระยะทางที่ใช้ในการทดสอบ = 109.1
อัตราลิตรละ                        = 10.65 บาท
จำนวนเชื้อเพลิงที่ใช้ไป       = 14.8 ลิตร

อัตราสิ้นเปลืองแก๊สคิดเป็น หน่วย บาท / กิโลเมตร
157 บาท / 109.1 กิโลเมตร = 1.44 บาท/กิโลเมตร

อัตราสิ้นเปลืองแก๊สคิดเป็น หน่วย กิโลเมตร / ลิตร
109.1 กิโลเมตร/ 14.8 ลิตร = 7.37 กิโลเมตร / ลิตร

หมายเหตุ

ในการทดสอบครั้งนี้ ทดสอบบนเส้นทางด่วนบูรพาวิถี การทดสอบได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรแรกเป็น การทดสอบ หาอัตราเร่งและอัตราเร็วสูงสุด

ส่วนที่สอง ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นการ ทดสอบ หาอัตราสิ้นเปลือง โดยการทดสอบที่อัตราเร็ว
คงที่ 90 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ตลอดการเดินทาง โดย เราจะได้ อัตราสิ้นเปลืองที่ดีสุด ในการใช้งานเนื่องจาก
เส้นทางด่วนบรูพาวิถี มีสภาพการจราจร ที่เอื้อต่อการทดสอบที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด

ถ่ายทำใน เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งอัตรา สิ้นเปลือง หน่วย บาทต่อกิโลเมตร ในอนาคตอาจจะมีราคา
ไม่เท่ากันแต่อัตราสิ้นเปลือง หน่วย กิโลเมตร ต่อลิตร นี้สามารถนำไว้ใช้อ้างอิงได้ในอนาคตครับ

สอบถามข้อมูลการติดแก๊สได้ที่ (สายด่วน 24 ชม.) 085-347 2138 ,086-337 8045 ,086-337 4381-2

แผนที่การเดินทาง

คลิกบริการรถให้ยืมระหว่างที่ติดตั้งแก๊ส..รถมีประกันภัยทุกคัน

กลับสู่เมนู Benz